Ogłoszenie o naborze nr 16053 z dnia 02 października 2017 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 października 2017

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

 

poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: przeprowadzania kontroli w Delegaturze w ToruniuMIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Toruń
Toruń i teren działania Delegatury
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w
Bydgoszczy
Delegatura w Toruniu, ul. Moniuszki 15/21

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- przeprowadzanie kontroli w terenie. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie
stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.
Reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Czas pracy - zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- stanowisko pracy zlokalizowane jest na II piętrze budynku. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do budynku
dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. Ponadto samochód wykorzystywany do
pracy w terenie nie jest dostosowany do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne.

 

ZAKRES ZADAŃ

  • przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów i zasad obrotu towarowego, a w
   szczególności dotyczących eliminowania zagrożeń stwarzanych przez wyroby dla życia lub zdrowia użytkowników i
   konsumentów;
  • wykonywanie wszelkich czynności administracyjnych związanych z postępowaniem inspekcyjnym i poinspekcyjnym;
  • sporządzanie informacji i sprawozdań;
  • prowadzenie samochodu służbowego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
  podstawowa znajmość ustaw:
 • z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1063);
 • z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);
 • z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 322 ze zm.);
 • z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.);
 • z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 655 ze zm.);
 • z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542 ze zm.);
 • zdolność analitycznego myślenia i swoboda komunikowania się w mowie i piśmie;
 • kultura osobista i umiejętność pracy w zespole;
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu;
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows) i urządzeń biurowych;
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego
  obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest tutaj.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
  skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych
  kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /
  stażu pracy
 • Dokumenty należy złożyć do: 16 października 2017 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
  ul. Jagiellońska 10
  85-020 Bydgoszcz

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie ok. 2.000 zł brutto.
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie www.wiih.com.pl. List motywacyjny, CV oraz oświadczenia
winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Nie będą rozpatrywane oferty które:
- nie spełniają wymogów formalnych, określonych w ogłoszeniu;
- złożone po terminie ;

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
Data utworzenia:2017-10-02
Data publikacji:2017-10-02
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Lewandowska
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Świtajski
Liczba odwiedzin:1818

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-10-11 18:31:14Michał ŚwitajskiPoprawionoOgłoszenie o naborze nr 16053 z dnia 02 października 2017 r.
2017-10-02 13:14:59Michał ŚwitajskiDodano ogłoszenieOgłoszenie o naborze nr 16053 z dnia 02 października 2017 r.