Ogłoszenie o naborze 13737 z dnia 01.08.2017 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 sierpnia 2017

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

 

poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

referent

do spraw: pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

Wydziale Prawno-Organizacyjnym i Ochrony KonsumentówMIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

BYDGOSZCZ

ADRES URZĘDU:

UL. JAGIELLOŃSKA 10
85-020 BYDGOSZCZ

WARUNKI PRACY

Praca biurowa, związana z obsługą komputera powyżej 4 godzin na dobę oraz reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze w kamienicy. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do budynku dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.
 

ZAKRES ZADAŃ

  • prowadzenie postępowań w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w Wydziale Prawno-Organizacyjnym i Ochrony Konsumentów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy,
  • prowadzenie poradnictwa konsumenckiego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość nw. ustaw:
 • - z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1063);
 • - z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.),
 • - z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459),
 • - z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.),
 • - z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1345 ze zm.),
 • - z dnia 23.09.2016 r. o pozasadowym rozwiazywania sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823),
 • - kultura osobista i umiejętność pracy w zespole,
 • - samodzielność i inicjatywa w działaniu,
 • - umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows) i urządzeń biurowych,
 • - zdolność analitycznego myślenia,
 • - umiejętność planowania i organizowania pracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe preferowane prawnicze lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe: w obszarze administracji

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest tutaj.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 18.08.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej 
  ul. Jagiellońska 10 
  85-020 Bydgoszcz

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest tutaj.
Proponowane wynagrodzenie brutto: 2000 zł. 
Nie będą rozpatrywane oferty: które nie spełniają wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, złożone po terminie, bez wymaganych dokumentów, nie zawierają oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, opatrzonego własnym podpisem i datą. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych oraz oferty złożone przez kandydatkę/kandydata niezakwalifikowanego do podjęcia służby cywilnej można odebrać w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów. 
W przypadku dużej liczby kandydatek/kandydatów przed rozmową kwalifikacyjną przeprowadzony zostanie test wiedzy lub kompetencji. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 523231615, 523231616. Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WIIH oraz w siedzibie urzędu.
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
Data utworzenia:2017-08-01
Data publikacji:2017-08-01
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Lewandowska
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Świtajski
Liczba odwiedzin:681

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-06-05 14:23:14Michał ŚwitajskiAktualizacja linku do oświadczeńOgłoszenie o naborze 13737 z dnia 01.08.2017 r.
2017-06-02 08:21:41Michał ŚwitajskiDodano ogłoszenieOgłoszenie o naborze 13737 z dnia 01.08.2017 r.