Ogłoszenie o naborze nr 17830 z dnia 10 listopada 2017 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 listopada 2017

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

 

GŁÓWNY SPECJALISTA
do spraw: pracowniczych
stanowisko samodzielne

 

ul. Jagiellońska 10
85-020 Bydgoszcz

ZAKRES ZADAŃ

 • przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, przebiegiem i rozwiązaniem stosunku pracy pracowników
  Inspektoratu;
 • prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • przestrzeganie terminów badań lekarskich wstępnych, kontrolnych i okresowych oraz badań dla celów sanitarnoepidemiologicznych;
 • opracowywanie planów urlopów wypoczynkowych i nadzór nad ich realizacją;
 • koordynowanie przebiegu procesu ocen i rozwoju zawodowego pracowników;
 • realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie spraw personalnych;
 • czuwanie nad terminowością i właściwą realizacją zadań szkoleniowych; prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
 • obsługa systemu "e-PFRON", Portalu Spawozdawczego GUS.

 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o pracownikach urzędów państwowych, kodeksu pracy oraz aktów
  wykonawczych do wymienionych ustaw;
 • zdolność analitycznego myślenia i swoboda komunikowania się w mowie i piśmie;
 • kultura osobista i umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu;
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows) i urządzeń biurowych;
 • samodzielność, kreatywność i inicjatywa w działaniu;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w obszarze administracyjno-kadrowym

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest tutaj.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów,
  zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie
  najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia
  zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do:  20 listopada 2017 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
ul. Jagiellońska 10
85-020 Bydgoszcz

WARUNKI PRACY
Stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze w kamienicy - bez windy. Występuje utrudniony dostęp do budynku dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Czas pracy - zgodnie z przepisami o służbie cywilnej.

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY

ul. Jagiellońska 10
85-020 Bydgoszcz

 

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie www.wiih.com.pl .
List motywacyjny, cv oraz oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Nie będą rozpatrywane oferty, które:
- nie spełniają wymogów formalnych, określonych w ogłoszeniu,
- złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego),
- bez wymaganych dokumentów;
- bez własnoręcznych podpisów kandydatów na załączonych dokumentach,
- nie zawierają oświadczenia o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, opatrzone własnym podpisem i datą.
Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych oraz oferty złożone przez kandydatkę/kandydata niezakwalifikowanego do podjęcia służby cywilnej można odebrać w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.
W przypadku dużej liczby kandydatów przed rozmową kwalifikacyjną przeprowadzony zostanie test wiedzy.
Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 523231615.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WIIH oraz w siedzibie urzędu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
Data utworzenia:2017-11-10
Data publikacji:2017-11-10
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Lewandowska
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Świtajski
Liczba odwiedzin:448

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-11-10 11:36:27Michał ŚwitajskiDodano ogłoszenieOgłoszenie o naborze nr 17830 z dnia 10 listopada 2017 r.