Ogłoszenie o naborze nr 18022 z dnia 15 listopada 2017 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 listopada 2017

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

 

sekretarz kierownika jednostki
w Wydziale Budżetowo-Administracyjnym

 

ul. Jagiellońska 10
85-020 Bydgoszcz

ZAKRES ZADAŃ

 • Przyjmowanie, wysyłanie, rejestrowanie korespondencji w systemie tradycyjnym oraz w elektronicznym systemie e-DOK w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów;
 • Przyjmowanie interesantów, udzielanie informacji, kierowanie do odpowiednich komórek organizacyjnych Inspektoratu - osobiście, telefonicznie oraz mailowo;
 • Wykonywanie zadań związanych z archiwizowaniem dokumentów;
 • Prowadzenie ewidencji delegacji pracowników Inspektoratu;
 • Rozliczanie kosztów korespondencji wychodzącej;
 • Obsługa urządzeń biurowych.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość ustawy o Inspekcji Handlowej, rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych: kserokopiarka, fax, skaner, laminarka;
 • kultura osobista i umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu;
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows), Excel, poczta elektroniczna;
 • samodzielność, kreatywność i inicjatywa w działaniu;
 • pozytywne podejście do klienta;
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji publicznej lub pracy biurowej
 • znajomość systemu zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników e-DOK.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest tutaj.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 25 listopada 2017 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
ul. Jagiellońska 10
85-020 Bydgoszcz

WARUNKI PRACY
Stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze w kamienicy - bez windy. Występuje utrudniony dostęp do budynku dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Czas pracy - zgodnie z przepisami o służbie cywilnej.

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY

ul. Jagiellońska 10
85-020 Bydgoszcz

 

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie www.wiih.com.pl. List motywacyjny, cv oraz oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Nie będą rozpatrywane oferty, które:
- nie spełniają wymogów formalnych, określonych w ogłoszeniu,
- złożone po terminie,
- bez wymaganych dokumentów,
- bez własnoręcznych podpisów kandydatów na załączonych dokumentach,
- nie zawierają oświadczenia o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, opatrzone własnym podpisem i datą.
Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych oraz oferty złożone przez kandydatkę/kandydata niezakwalifikowanego do podjęcia służby cywilnej można odebrać w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.
Wynagrodzenie około 2.100 zł brutto.
W przypadku dużej liczby kandydatów przed rozmową kwalifikacyjną przeprowadzony zostanie test wiedzy. Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 523231615.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu w BIP KPRM, BIP WIIH oraz w siedzibie urzędu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
Data utworzenia:2017-11-15
Data publikacji:2017-11-15
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Lewandowska
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Świtajski
Liczba odwiedzin:696

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-11-15 12:25:15Michał ŚwitajskiDodano ogłoszenieOgłoszenie o naborze nr 18022 z dnia 15 listopada 2017 r.