Ogłoszenie o naborze nr 18091 z dnia 16 listopada 2017 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 listopada 2017

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

 

SEKRETARZ
Sekretariat Stałego Sądu Polubownego, Wydział Prawno-Organizacyjny i Pozasądowego
Rozwiązywania Sporów Konsumenckich

ul. Jagiellońska 10
85-020 Bydgoszcz

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie sekretariatu Stałego Sądu Polubownego działającego przy Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy;
 • prowadzenie sekretariatu pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w Wydziale Prawno-Organizacyjnym i Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich. Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji handlowej w Bydgoszczy.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość nw. ustaw:
 • z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1063);
 • z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);
 • z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459),
 • z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.),
 • z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1345 ze zm.),
 • z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiazywania sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823),
 • kultura osobista i umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu,
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows) i urządzeń biurowych,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe preferowane prawnicze lub administracyjne,
 • doświadczenie zawodowe: w obszarze administracji,

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo,
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest tutaj.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy,

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 26 listopada 2017 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
ul. Jagiellońska 10
85-020 Bydgoszcz

WARUNKI PRACY
Stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze w kamienicy - bez windy. Występuje utrudniony dostęp do budynku dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Czas pracy - zgodnie z przepisami o służbie cywilnej.

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY

ul. Jagiellońska 10
85-020 Bydgoszcz

 

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie www.wiih.com.pl.
Proponowane wynagrodzenie brutto: ok. 2.100 zł.
Nie będą rozpatrywane oferty, które: nie spełniają wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, złożone po terminie, bez wymaganych dokumentów, nie zawierają oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, opatrzonego własnym podpisem i datą.
Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych oraz oferty złożone przez kandydatkę/kandydata niezakwalifikowanego do podjęcia służby cywilnej można odebrać w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.
W przypadku dużej liczby kandydatek/kandydatów przed rozmową kwalifikacyjną przeprowadzony zostanie test wiedzy lub kompetencji.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 523231615, 523231616.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WIIH oraz w siedzibie urzędu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
Data utworzenia:2017-11-16
Data publikacji:2017-11-16
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Lewandowska
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Świtajski
Liczba odwiedzin:576

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-11-16 09:58:46Michał ŚwitajskiDodano ogłoszenieOgłoszenie o naborze nr 18091 z dnia 16 listopada 2017 r.