Ogłoszenie o naborze nr 35402 z dnia 05 października 2018 r

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 października 2018

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

 

poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: przeprowadzania kontroli w Delegaturze w ToruniuMIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:


Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
Delegatura w Toruniu, ul. Moniuszki 15/21

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Przeprowadzanie kontroli w terenie. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Czas pracy - zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane jest na II piętrze budynku. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do budynku dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. Ponadto samochód wykorzystywany do pracy w terenie nie jest dostosowany do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne.
 

Co oferujemy naszym pracownikom ?

• rozwój umiejętności poprzez współpracę z doświadczoną kadrą pracowniczą;
• dogodną lokalizację w centrum Torunia;
• możliwość rozwoju zawodowego;
• stabilne zatrudnienie ;
• możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie;
• dofinansowania do wypoczynku z ZFŚŚ.

 

ZAKRES ZADAŃ

  • przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów i zasad obrotu towarowego, a w szczególności dotyczących eliminowania zagrożeń stwarzanych przez wyroby dla życia lub zdrowia użytkowników i konsumentów
  • wykonywanie wszelkich czynności administracyjnych związanych z postępowaniem inspekcyjnym i poinspekcyjnym sporządzanie informacji i sprawozdań
  • prowadzenie samochodu służbowego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • PODSTAWOWA ZNAJOMOŚĆ USTAW:
 • z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1063)
 • z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r. poz. 2047 ze zm.)
 • z dnia 06.03.2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646)
 • z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 ze zm.)
 • z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 ze zm.)
 • z dnia 21 listopada 2008 r. o słuzbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 ze zm.)
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B;
 • Zdolność analitycznego myślenia i swoboda komunikowania się w mowie i piśmie
 • Kultura osobista i umiejętność pracy w zespole
 • Samodzielność i inicjatywa w działaniu
 • Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows) i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: w obszarze administracji
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Odporność na stres
 • Umiejętność prezentowania argumentów

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest tutaj.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19 października 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 10 85-020 Bydgoszcz

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA


Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Danych Osobowych jest Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 10.
Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych mgr Mateusz Skiba, e-mail: iod@wiih.com.pl, tel. 52 323-16-16, adres do korespondencji: ul. Jagiellońska 10, 85-020 Bydgoszcz
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe są udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia:
prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie ok. 2.400 zł brutto i dodatek za wieloletnią pracę w zależności od udokumentowanego stażu pracy.
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie www.wiih.com.pl. List motywacyjny, CV oraz oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Nie będą rozpatrywane oferty, które:
- nie spełniają wymogów formalnych, określonych w ogłoszeniu;
- zostały złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego, data osobistego dostarczenia oferty do urzędu);
- zostały złożone bez wymaganych dokumentów;
- nie zawierają własnoręcznych podpisów kandydatów na załączonych dokumentach.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o ich terminie. W przypadku dużej liczby kandydatów przed rozmową kwalifikacyjną przeprowadzony zostanie pisemny test wiedzy.
Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 523231615.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WIIH oraz w siedzibie Urzędu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
Data utworzenia:2018-10-05
Data publikacji:2018-10-05
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Wiśniewska
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Świtajski
Liczba odwiedzin:792

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-10-08 20:51:01Michał ŚwitajskiDodano informacjęOgłoszenie o naborze nr 35402 z dnia 05 października 2018 r
2018-04-09 19:45:02Michał ŚwitajskiDodano informacjęOgłoszenie o naborze nr 35402 z dnia 05 października 2018 r