Ogłoszenie o naborze nr 41447 z dnia 23 stycznia 2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 stycznia 2019

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

INFORMATYK
w Wydziale Budżetowo-Administracyjnym

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY
Bydgoszcz
ADRES URZĘDU:
ul. Jagiellońska 10
85-020 Bydgoszcz


Wyświetl informację w pdf

 

 
WARUNKI PRACY
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku wielopiętrowym - bez windy. Występuje utrudniony dostęp do budynku
dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.
Praca na pół etatu. Większość zadań wykonywana jest w siedzibie jednostki (pomieszczenia biurowe, serwerownia) we
współpracy z doświadczonym informatykiem.
Sporadyczne wyjazdy służbowe do delegatur w Toruniu i we Włocławku.
Co oferujemy naszym pracownikom?
• rozwój umiejętności poprzez współpracę z doświadczonym informatykiem;
• dogodną lokalizację w centrum Bydgoszczy;
• możliwość rozwoju zawodowego;
• stabilne zatrudnienie ;
• możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie;
• dofinansowania do wypoczynku z ZFŚŚ.

ZAKRES ZADAŃ
administrowanie siecią komputerową LAN/WAN,
zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną jednostki w celu zapewnienia użytkownikom właściwego dostępu do
systemów informatycznych,
przygotowywanie stanowisk informatycznych, nadzorowanie i dokonywanie przeglądu stacji roboczych w celu
zapewnienia ciągłości pracy na stanowiskach komputerowych,
prowadzenie instruktażu, szkoleń stanowiskowych oraz wsparcie użytkowanika infrastruktury informatycznej
jednostki w zakresie obsługi sprzętu i aplikacji,
kontrola bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,
zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych,
wykrywanie i usuwanie awarii sieci komputerowych,
prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania,
współredagowanie strony internetowej Inspektoratu oraz obsługa Elektronicznej Skrzynki Podawczej e-PUAP

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: średnie informatyczne lub w trakcie studiów na kierunku Informatyka lub pokrewnym
umiejętność w zakresie administrowania serwerami sieciowymi oraz systemami Windows Serwer 2008/2012,
umiejętność konfiguracji switchów i routerów,
umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych (m.in. drukarki, urządzenia wielofunkcyjne),
znajomość zagadnień związanych z sieciami LAN/WAN oraz protokołami sieciowymi TCP/IP,
komunikatywność, kreatywność,
znajomość ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330),
znajomość ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
Wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne
doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze IT
prawo jazdy kat. B,
znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej i informatycznej.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego
obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych
kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /
stażu pracy
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 06 lutego 2019 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
ul. Jagiellońska 10
85-020 Bydgoszcz

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie
będzie możliwy udział w naborze.
Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Danych Osobowych jest Kujawsko-Pomorski Wojewódzki
Inspektor Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 10
Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych mgr Mateusz Skiba, e-mail: iod@wiih.com.pl, tel.
52 323-16-16, adres do korespondencji: ul. Jagiellońska 10, 85-020 Bydgoszcz
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe są udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa.
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
(z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego
kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia:
prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia
danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008
r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też
profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie www.wiih.com.pl. List motywacyjny, CV oraz oświadczenia
winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Nie będą rozpatrywane oferty, które:
- nie spełniają wymogów formalnych, określonych w ogłoszeniu;
- zostały złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego, data osobistego dostarczenia oferty do urzędu);
- zostały złożone bez wymaganych dokumentów;
- nie zawierają własnoręcznych podpisów kandydatów na załączonych dokumentach.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą
elektroniczną o ich terminie. W przypadku dużej liczby kandydatów przed rozmową kwalifikacyjną przeprowadzony
zostanie pisemny test wiedzy.
Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 523231615.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WIIH oraz w siedzibie Urzędu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
Data utworzenia:2019-01-23
Data publikacji:2019-01-23
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Wiśniewska
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Macek
Liczba odwiedzin:1104

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-10-08 20:51:01Michał ŚwitajskiDodano informacjęOgłoszenie o naborze nr 41447 z dnia 23 stycznia 2019 r.
2018-04-09 19:45:02Michał ŚwitajskiDodano informacjęOgłoszenie o naborze nr 41447 z dnia 23 stycznia 2019 r.