Ogłoszenie o naborze nr 25268 z dnia 10 kwietnia 2018 r

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 kwietnia 2018

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

 

poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: przeprowadzania kontroli w Delegaturze w ToruniuMIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Toruń i teren działania Delegatury


Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
Delegatura w Toruniu, ul. Moniuszki 15/21

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- przeprowadzanie kontroli w terenie. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych.
Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.
Reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Czas pracy - zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- stanowisko pracy zlokalizowane jest na II piętrze budynku.
Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do budynku dla osób,
które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.
Ponadto samochód wykorzystywany do pracy w terenie nie jest dostosowany do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne.

 

ZAKRES ZADAŃ

  • przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów i zasad obrotu towarowego, a w szczególności dotyczących eliminowania zagrożeń stwarzanych przez wyroby dla życia lub zdrowia użytkowników i konsumentów;
  • wykonywanie wszelkich czynności administracyjnych związanych z postępowaniem inspekcyjnym i poinspekcyjnym;
  • sporządzanie informacji i sprawozdań;
  • prowadzenie samochodu służbowego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • PODSTAWOWA ZNAJOMOŚĆ USTAW:
 • z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1063);
 • z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r. poz. 2047 ze zm.);
 • z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.);
 • z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 ze zm.);
 • z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 ze zm.);
 • Zdolność analitycznego myślenia i swoboda komunikowania się w mowie i piśmie;
 • Kultura osobista i umiejętność pracy w zespole;
 • Samodzielność i inicjatywa w działaniu;
 • Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows) i urządzeń biurowych;
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: w obszarze administracji
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Umiejętność prezentowania argumentów
 • Odporność na stres

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest tutaj.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20 kwietnia 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej Jagiellońska 10 85-020 Bydgoszcz

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie ok. 2.300 zł brutto.
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie www.wiih.com.pl. List motywacyjny, CV oraz oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Nie będą rozpatrywane oferty, które:
- nie spełniają wymogów formalnych, określonych w ogłoszeniu;
- złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego);
- bez wymaganych dokumentów;
- bez własnoręcznych podpisów kandydatów na załączonych dokumentach;
- nie zawierają oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, opatrzonego własnym podpisem i datą.
Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych oraz oferty złożone przez kandydatkę/kandydata niezakwalifikowanego do podjęcia służby cywilnej można odebrać w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.
W przypadku dużej liczby kandydatów przed rozmową kwalifikacyjną przeprowadzony zostanie pisemny test wiedzy.
Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 523231615.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WIIH oraz w siedzibie Urzędu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
Data utworzenia:2018-04-09
Data publikacji:2018-04-09
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Wiśniewska
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Świtajski
Liczba odwiedzin:313

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-04-09 19:45:02Michał ŚwitajskiDodano informacjęOgłoszenie o naborze nr 25268 z dnia 10 kwietnia 2018 r