Ogłoszenie o naborze nr 29887 z dnia 03 lipca 2018 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 lipca 2018

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów/kandydatek na
stanowisko:
inspektor
do spraw: przeprowadzania kontroli
w Delegaturze we Włocławku

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Włocławek
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
Delegatura Włocławek, ul. Miedziana 2/4

WARUNKI PRACY
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Przeprowadzanie kontroli w terenie. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych.

Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem.

Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.
Reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Czas pracy - zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze budynku. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do budynku dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach (schody na zewnątrz budynku). Ponadto samochód wykorzystywany do pracy w terenie nie jest dostosowany do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne.

ZAKRES ZADAŃ
przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów i zasad obrotu towarowego,a w szczególności dotyczących eliminowania zagrożeń stwarzanych przez wyroby dla życia lub zdrowia użytkowników i konsumentów

wykonywanie wszelkich czynności administracyjnych związanych z postępowaniem inspekcyjnym i poinspekcyjnym

sporządzanie informacji i sprawozdań


WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: średnie
PODSTAWOWA ZNAJOMOŚĆ USTAW:
z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1063)
z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r. poz. 2047 ze zm.)
z dnia 06.03.2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646)
z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 ze zm.)
z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 ze zm.)
Zdolność analitycznego myślenia i swoboda komunikowania się w mowie i piśmie
Kultura osobista i umiejętność pracy w zespole
Samodzielność i inicjatywa w działaniu
Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows) i urządzeń biurowych
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
Wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe: w obszarze administracji
Umiejętność organizacji pracy
Odporność na stres
Prawo jazdy kat. B


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest tutaj.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy
Kopia Prawa jazdy kat. B
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 13 lipca 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 10
85-020 Bydgoszcz


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 10 Kontakt do inspektora ochrony danych: p. o. Inspektora Ochrony Danych mgr Mateusz Skiba, e-mail: iod@wiih.com.pl
tel. 52 323-16-16, adres do korespondencji: ul. Jagiellońska 10, 85-020 Bydgoszcz
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe są udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia:
prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też
profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Co oferujemy naszym pracownikom?
• rozwój umiejętności poprzez współpracę z doświadczoną kadrą pracowniczą;
• dogodną lokalizację w centrum Włocławka;
• możliwość rozwoju zawodowego;
• stabilne zatrudnienie ;
• możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie;
• dofinansowania do wypoczynku z ZFŚŚ.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie ok. 2.300 zł brutto.
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie www.wiih.com.pl. List motywacyjny, CV oraz oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Nie będą rozpatrywane oferty, które:
- nie spełniają wymogów formalnych, określonych w ogłoszeniu;
- zostały złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego);
- zostały złożone bez wymaganych dokumentów;
- nie zawierają własnoręcznych podpisów kandydatów na załączonych dokumentach.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o ich terminie. W przypadku dużej liczby kandydatów przed rozmową kwalifikacyjną przeprowadzony zostanie pisemny test wiedzy.
Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 523231615.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WIIH oraz w siedzibie Urzędu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
Data utworzenia:2018-07-03
Data publikacji:2018-07-03
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Wiśniewska
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Świtajski
Liczba odwiedzin:540

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-07-03 08:36:05Michał ŚwitajskiDodano oświadczeniaOgłoszenie o naborze nr 29887 z dnia 03 lipca 2018 r.
2018-07-03 08:30:50Michał ŚwitajskiDodano informacjęOgłoszenie o naborze nr 29887 z dnia 03 lipca 2018 r.