Ogłoszenie o naborze nr 16108 z dnia 04 października 2017 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 października 2017

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

 

KSIĘGOWY

w Wydziale Budżetowo-Administracyjnym

ul. Jagiellońska 10
85-020 Bydgoszcz

ZAKRES ZADAŃ

 • naliczanie i sporządzanie list płac w celu wypłacania wynagrodzeń dla pracowników, naliczanie i
  sporządzanie list płac pozostałych należności pieniężnych wynikających ze stosunku pracy, prowadzenie
  kart wynagrodzeń pracowników oraz naliczanie należności z tytułu umów cywilnoprawnych;
 • wykonywanie czynności w zakresie określonym przez ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę o
  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o Państwowym Funduszu
  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie przekazywanie do urzędu skarbowego rocznych deklaracji, przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
 • archiwizowanie dokumentów płacowych i ubezpieczeniowych;
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych wyposażenia i przedmiotów niskocennych, a także rozliczanie
  inwentaryzacji składników majątkowych;
 • wprowadzanie danych kadrowych i płacowych do systemu;
 • dokonywanie zaopatrzenia zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie ekonomiczne;
 • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o pracownikach urzędów państwowych, kodeksu pracy, finansach
  publicznych, o rachunkowości, prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do wymienionych ustaw;
 • zdolność analitycznego myślenia i swoboda komunikowania się w mowie i piśmie;
 • kultura osobista i umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu;
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows) i urządzeń biurowych;
 • samodzielność, kreatywność i inicjatywa w działaniu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe: w księgowości
 • umiejętność organizacji pracy;
 • znajomość obsługi programów informatycznych: Płacowego i Płatnika;
 • prawo jazdy kat. B.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest tutaj.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów,
  zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie
  najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia
  zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 17 października 2017 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
ul. Jagiellońska 10
85-020 Bydgoszcz

WARUNKI PRACY
Stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze w kamienicy bez windy. Występuje utrudniony dostęp do
budynku dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. Podstawowe
wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na
dobę. Reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Czas pracy - zgodnie z przepisami o służbie cywilnej.

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY

ul. Jagiellońska 10
85-020 Bydgoszcz

 

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w
urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na
płeć, wiek, niepełnosprawność, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie www.wiih.com.pl.
List motywacyjny, CV oraz oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Nie będą rozpatrywane oferty, które:
- nie spełniają wymogów formalnych, określonych w ogłoszeniu;
- złożone po terminie;
- bez wymaganych dokumentów;
- bez własnoręcznych podpisów kandydatek/kandydatów na załączonych dokumentach;
- nie zawierają oświadczenia o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
opatrzone własnym podpisem i datą.
Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych oraz oferty złożone przez kandydatkę/kandydata
niezakwalifikowanego do podjęcia służby cywilnej można odebrać w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia
procedury naboru, po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.
W przypadku dużej liczby kandydatów przed rozmową kwalifikacyjną przeprowadzony zostanie test wiedzy.
Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nt tel. 523231615.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu w BIP KPRM, BIP WIIH oraz w siedzibie urzędu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
Data utworzenia:2017-10-04
Data publikacji:2017-10-04
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Lewandowska
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Świtajski
Liczba odwiedzin:825

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-10-12 08:31:54Michał ŚwitajskiPoprawionoOgłoszenie o naborze nr 16108 z dnia 04 października 2017 r.
2017-10-11 18:36:03Michał ŚwitajskiPoprawionoOgłoszenie o naborze nr 16108 z dnia 04 października 2017 r.