Ogłoszenie o naborze nr 44044 z dnia 07 marca 2019 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 marca 2019

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów/kandydatek na
stanowisko:

inspektor

do spraw: przeprowadzania kontroli
w Wydziale Kontroli Paliw, Handlu i Usług Branż Przemysłowych

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY

Bydgoszcz

ADRES URZĘDU:

ul. Jagiellońska 10
85-020 Bydgoszcz

Wyświetl informację w pdf

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Przeprowadzanie kontroli w terenie, w tym kontroli paliw stałych. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Czas pracy - zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do budynku dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. Ponadto samochód wykorzystywany do pracy w terenie nie jest dostosowany do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne.

Co oferujemy naszym pracownikom?
• rozwój umiejętności poprzez współpracę z doświadczoną kadrą pracowniczą;
• dogodną lokalizację w centrum Bydgoszczy;
• możliwość rozwoju zawodowego;
• stabilne zatrudnienie ;
• możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie;
• dofinansowania do wypoczynku z ZFŚŚ.

ZAKRES ZADAŃ

 • przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów i zasad obrotu towarowego artykułów przemysłowych, a w szczególności w zakresie jakości paliw stałych
 • wykonywanie wszelkich czynności administracyjnych związanych z postępowaniem inspekcyjnym i poinspekcyjnym
 • sporządzanie informacji i sprawozdań
 • prowadzenie samochodu służbowego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie
ZNAJOMOŚĆ USTAW:
z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1930 ze zm.)
z dnia 06.03.2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.)
z dnia 25.08.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw - rozdział 1. Przepisy ogólne, 2. System
monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 427 ze zm.)
z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 ze zm.)
Posiadanie prawa jazdy kategorii B;
Zdolność analitycznego myślenia i swoboda komunikowania się w mowie i piśmie
Kultura osobista i umiejętność pracy w zespole
Samodzielność i inicjatywa w działaniu
Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows) i urządzeń biurowych
Dyspozycyjność
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe: w obszarze administracji
 • Odporność na stres
 • Umiejętność prezentowania argumentów

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 18 marca 2019 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 10
85-020 Bydgoszcz

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Danych Osobowych jest Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 10
Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych mgr Mateusz Skiba, e-mail: iod@wiih.com.pl, tel. 52 323-16-16, adres do korespondencji: ul. Jagiellońska 10, 85-020 Bydgoszcz

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe są udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia
danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie ok. 2.700 zł brutto i dodatek za wieloletnią pracę w zależności od udokumentowanego stażu pracy.

Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie www.wiih.com.pl. List motywacyjny, CV oraz oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. W dokumentach aplikacyjnych należy podać numer ogłoszenia.

Nie będą rozpatrywane oferty, które:
- nie spełniają wymogów formalnych, określonych w ogłoszeniu;
- zostały złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego);
- zostały złożone bez wymaganych dokumentów;
- nie zawierają własnoręcznych podpisów kandydatów na załączonych dokumentach.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o ich terminie. W przypadku dużej liczby kandydatów przed rozmową kwalifikacyjną przeprowadzony zostanie pisemny test wiedzy ze znajomości ustaw wskazanych w wymaganiach niezbędnych.

Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 523231615.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WIIH oraz w siedzibie Urzędu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
Data utworzenia:2019-03-07
Data publikacji:2019-03-07
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Wiśniewska
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Kurzyński
Liczba odwiedzin:125