Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 lipca 2020

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy

Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa z dnia 21 października 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2004), zwanego dalej rozporządzeniem, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy informuje, że posiada do zagospodarowania zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

 1.  Zagospodarowanie zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego odbywa się poprzez:
 • nieodpłatne przekazanie innej jednostce;
 • sprzedaż o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt a;
 • likwidację, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie w sposób określony w pkt a i b.

 

 1. Jednostki wymienione w 38 ust. 1 oraz ust. 2 rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1, w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające elementy, o których mowa w § 38 ust. 4, tj.:
 • siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;
 • wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
 • oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;

 

 1. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1, mogą składać pisemne oferty zawierające:
 • dane oferenta w przypadku osób fizycznych (imię, nazwisko, adres zamieszkania), w przypadku pozostałych jednostek (nazwę, adres siedziby),
 • wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą (numer inwentarzowy wraz z nazwą),
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
 • oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego,
 • telefon kontaktowy.

Do oferty złożonej przez osobę fizyczną, winna zostać dołączona podpisana Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiąca załącznik do niniejszej informacji.  

 

 1. Pisemne wnioski i oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 10, 85-020 Bydgoszcz lub złożyć osobiście do dnia 23 lipca 2020 r. z dopiskiem „Zużyte i zbędne składniki majątku”.

 

 1. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie zapoznania się ze stanem przedmiotów jest: Dagmara Jastrzębska (tel. 52 323 16 18).

Wskazane składniki majątku ruchomego można oglądać w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 10, w godzinach pracy Inspektoratu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (tel. 52 323 16 10) przy zachowaniu wszelkich wymogów sanitarnych.

 

 1. W przypadku gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust. 2 rozporządzenia, będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem o przydziale składnika majątku decydować będzie kolejność wpływania/ doręczenia wniosków.

 

 1. W przypadku gdy co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tą samą cenę za dany składnik majątku ruchomego pomiędzy tymi ofertami, zostanie przeprowadzona dodatkowa aukcja.

 

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
Data utworzenia:2020-07-14
Data publikacji:2020-07-14
Osoba sporządzająca dokument:Violetta Wiśniewska
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Świtajski
Liczba odwiedzin:54