Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Wpływającą do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej korespondencję przyjmuje i rejestruje w dzienniku podawczym sekretariat, po czym przekazuje ją do odpowiednich komórek organizacyjnych.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.


Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W przypadku nie załatwienia sprawy w powyższych terminach Inspekcja Handlowa obowiązana jest zawiadomić zainteresowanego, podać przyczynę zwłoki i wskazać nowy termin załatwienia sprawy.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia brakujących dokumentów, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

SKARGI

Wpływające do Inspekcji Handlowej skargi załatwia się przede wszystkim w formie zmierzającej do polubownego załatwienia sporu. Kontrole zaś mogą być podejmowane, gdy z treści pisma wynika, iż naruszone zostały obowiązujące przepisy prawa w zakresie obrotu towarowego lub świadczenia usług o charakterze administracyjnym. Skargi i wnioski mogą być składane pisemnie, lub za pomocą telefaksu, ustnie do protokołu. Mogą być wnoszone także za pomocą poczty elektronicznej na adres email: bydgoszcz@wiih.com.pl lub adresy delegatur: torun@wiih.com.pl, wloclawek@wiih.com.pl. Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko wnoszącego, adres do korespondencji (poczty zwykłej lub elektronicznej) oraz zwięzłe i rzeczowe określenie problemu.
Oznacza to, że kierowana korespondencja powinna zawierać oprócz zgłaszanej sprawy także:
imię i nazwisko osoby od której pochodzi adres (kod pocztowy, miejscowość, ulicę i numer domu) tej osoby.

KONTROLE


Kontrole są postępowaniami administracyjnymi, przeprowadzanymi w celu zbadania występujących na rynku zagrożeń praw lub interesów konsumentów albo zagrożeń dla interesu gospodarczego państwa. Inspekcja Handlowa może wszcząć kontrolę, gdy z treści pisma wynika, iż naruszone zostały obowiązujące przepisy prawa w zakresie obrotu towarowego lub świadczenia usług o charakterze administracyjnym.


Ponadto kontrole wszczynane są:

  • na podstawie okresowych planów,
  • na wniosek Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Postępowanie kontrolne wszczyna i prowadzi inspektor na podstawie pisemnego upoważnienia imiennego wydanego przez Wojewódzkiego Inspektora, które to zobowiązany jest doręczyć kontrolowanemu lub jego przedstawicielowi. Inspektor okazuje również legitymację służbową.

POSTĘPOWANIE POLUBOWNE - POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW KONSUMENCKICH

Naruszenie przepisów prawa cywilnego, zawartych w kodeksie cywilnym lub innych aktach prawnych nie daje uprawnień Inspekcji Handlowej do wszczęcia postępowania administracyjnego. Po więcej informacji w tym zakresie zapraszamy na naszą stronę internetową do działu Postępowanie Polubowne .

STAŁY SĄD POLUBOWNY

Przy Kujawsko - Pomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej działa Stały Sąd Polubowny w Bydgoszczy.

Lista stałych arbitrów Stałego Sądu Polubownego przy Kujawsko – Pomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy

 

Luiza Chmielewska – Przewodnicząca Stałego Sądu Polubownego

 

Stanisława Drzymalska – arbiter wyznaczony przez organizację pozarządową reprezentującą interesy konsumentów: Federację Konsumentów  - Oddział w Bydgoszczy

 

Monika Jachymska – arbiter wyznaczony przez organizację pozarządową reprezentującą interesy konsumentów: Federację Konsumentów - Oddział w Bydgoszczy

 

Patrycja Mila – Michalska – arbiter wyznaczony przez organizację pozarządową reprezentującą interesy przedsiębiorców: Kujawsko – Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Bydgoszczy

 

Ewa Nowakowska – Zając– arbiter wyznaczony przez organizację pozarządową reprezentującą interesy konsumentów: Federację Konsumentów - Oddział w Bydgoszczy

 

Leszek Rutkowski – arbiter wyznaczony przez organizację pozarządową reprezentującą interesy przedsiębiorców: Kujawsko – Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Bydgoszczy

 

Konsument może powołać do składu orzekającego sądu polubownego stałego arbitra wyznaczonego przez organizację pozarządową reprezentującą interesy konsumentów albo na wniosek organizacji pozarządowej reprezentującej interesy konsumentów.

 

Przedsiębiorca może powołać do składu orzekającego sądu polubownego stałego arbitra wyznaczonego przez organizację pozarządową reprezentującą interesy przedsiębiorców albo na wniosek organizacji pozarządowej reprezentującej interesy przedsiębiorców.

Regulamin  Stałego Sądu Polubownego (.pdf)

Po więcej informacji w tym zakresie zapraszamy na naszą stronę internetową do działu Sąd Polubowny .