Struktura organizacyjna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Struktura organizacyjna

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy, wchodzący w skład zespolonej administracji rządowej w województwie, wykonuje zadania ustawowe przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy.

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej - Tomasz Sypniewski

Do kompetencji Wojewódzkiego Inspektora w szczególności należy:

 1. zatwierdzanie planów finansowych Inspektoratu,
 2. dysponowanie środkami budżetowymi,
 3. ustalanie planów pracy uwzględniających kierunki działania i plany kontroli opracowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz potrzeby określone przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, 
 4. wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień,
 5. przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków,
 6. powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Stałego Sądu Polubownego,
 7. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Inspektoratu i przedkładanie ich Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu,
 8. prowadzenie listy rzeczoznawców do spraw jakości produktów i usług. 

Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej - Małgorzata Wenderlich


Do kompetencji Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora należy w szczególności:

 1. organizowanie kontroli w podległych wydziałach i delegaturach,
 2. analiza wyników działalności nadzorowanych wydziałów i przedstawianie ich Wojewódzkiemu Inspektorowi,
 3. okresowa weryfikacja materiałów z inspekcji pod względem ich merytorycznego załatwienia, zasadności  i terminowości wystąpień,
 4. doskonalenie form działania wydziałów poprzez opracowywanie skutecznych metod pracy i wdrażanie ich w życie, 
 5. inicjowanie i nadzorowanie sporządzania zbiorczych sprawozdań z działalności wydziałów,
 6. nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków,
 7. ocena pracy nadzorowanych wydziałów.

Sekretariat w Bydgoszczy - Anna Budhierejt - tel. 52 323-16-10

Dyrektor Delegatury w Toruniu - Marzena Nowak – tel. 52 323-16-32

Dyrektor Delegatury we Włocławku  - Gabriela Balcerak – tel. 54 231-41-21

 

W skład Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Wydział Prawno – Organizacyjny i Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich (PK) - Naczelnik - Luiza Chmielewska - tel. 52 323-16-16

Wydział Budżetowo - Administracyjny (BA) - Główna Księgowa - Dagmara Jastrzębska - tel. 52 323-16-12

Wydział Kontroli Paliw, Handlu i Usług  (PHU) - Naczelnik - Joanna Poskrop - tel. 52 323-16-22

Wydział Nadzoru Rynku i Bezpieczeństwa Produktów (NRB) - Naczelnik - Piotr Macek - tel. 52 323-16-13; tel./fax 52 323-16-26

Główny specjalista ds. pracowniczych (SP) - Agnieszka Strzelinska- tel. 52 323-16-15

Główny informatyk (SI) - Krzysztof Kurzyński - tel. 52 323-16-19

Główny informatyk (SI) - Michał Świtajski - tel. 52 323-16-19

Główny specjalista ds. kancelaryjno - archiwalnych (KA) - Anna Budhierejt - tel. 52 323-16-10

Inspektor ochrony danych (IOD) - Mateusz Skiba - tel. 52 323-16-16

Sekretariat Stałego Sądu Polubownego (SSP) - Sekretarz Ewa Zawadzka - tel./fax 52 323-16-24

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
Data utworzenia:2017-02-21
Data publikacji:2017-02-21
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Serlikowska
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Świtajski
Liczba odwiedzin:9294