Podstawy prawne działania

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Prawną podstawą funkcjonowania Inspekcji Handlowej jest:

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1706),

a także akty wykonawcze do niej:

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1173),
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług (Dz. U. Nr 85, poz. 931),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie sposobu współdziałania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1072),
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji Handlowej oraz trybu jej wydawania i wymiany, oraz wzorów protokołu kontroli, protokołu oględzin i protokołu rozprawy (Dz. U. Nr 127, poz. 1056),
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 496),
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (Dz. U. z 2017 r. poz.1014),
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356).

Inne akty prawne stosowane przez Inspekcję Handlową to m.in.:

 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823),
 • Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 178),
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2166),
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2047 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 155 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 544 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 133),
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1233 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 411),
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2182 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1850),
 • Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 378).
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 649 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2289),
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 24),
 • Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2227 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1114),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1903),
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 204),
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 117),
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 30 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 821 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 729 ze zm.),
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 63, poz. 587 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
Data utworzenia:2017-02-21
Data publikacji:2017-02-21
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Serlikowska
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Świtajski
Liczba odwiedzin:5243