Ponowne udzielanie informacji publicznej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

08 grudnia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1641), która określa zasady otwartości danych, zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje. Podstawowym celem ustawy jest wprowadzenie do krajowego porządku prawnego trybu oraz zasad otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, które zostały określone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 z dnia 20 czerwca 2019 r.

Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, informację sektora publicznego stanowi każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu zobowiązanego.

Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

Prawo do dostępu do informacji sektora publicznego podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (art. 6 ustawy).

Ustawa określa ograniczenia w korzystaniu z prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego wynikające m.in.:

 • z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych;
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (nie dotyczy osób pełniących funkcje publiczne);
 • z przepisów innych ustaw;
 • z praw autorskich i praw pokrewnych, które przysługują innemu podmiotowi niż organ zobowiązany.

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego 

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy,
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie. 

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacje sektora publicznego:

 • nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej lub w portalu danych,
 • zostały udostępnione w innym systemie teleinformatycznym niż określony powyżej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich  warunków  lub opłat,
 • będą wykorzystywane na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone,
 • są udostępniane lub zostały przekazane na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.


Wnioski mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej na adres Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 10, 85-020 Bydgoszcz,  w tym z wykorzystaniem faksu (+48 52 322-58-13, 52 323-16-27);
 • w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP;
 • e-mailem na adres bydgoszcz@wiih.com.pl

Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w art. 39 ust. 3 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Wniosek rozpatruje się nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia.

Po rozpatrzeniu wniosku organ zobowiązany:

 • przekazuje informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 • informuje o braku informacji sektora publicznego wskazanych we wniosku;
 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy (tj.  jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności), informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane;
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić organ zobowiązany o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy

Określa się następujące warunki dla ponownego wykorzystywania informacje sektora publicznego udostępnionych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej:

 • informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy;
 • należy podać datę wytworzenia lub pozyskania informacji;
 • jeśli pozyskana treść informacji będzie modyfikowana należy zamieścić adnotację o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego wykorzystywania;
 • jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia;
 • poinformowanie, iż organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.


Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Informacja sektora publicznego wytworzona w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady, bezpłatnie. Zgodnie z art. 18 ust. 1-4 ustawy można nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, a także inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystanie, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Powyższe koszty mogą obejmować koszty czynności związanych z anonimizacją. Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób lub w określonej formie.  W przypadku umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, wnioskodawca zobowiązany może zostać do uiszczenia opłaty uwzględniającej koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 20211 r. poz. 735 ze zm.).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) z tym, że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
Data utworzenia:2017-03-07
Data publikacji:2017-03-07
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Serlikowska
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Świtajski
Liczba odwiedzin:5063

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-03-07 09:01:12Michał ŚwitajskiPierwsza wersjaPonowne udzielanie informacji publicznej