Rejestry Inspekcji Handlowej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez WIIH w Bydgoszczy oraz delegatury w Toruniu i we Włocławku:

 • Rejestr upoważnień mandatowych
 • Rejestr pełnomocnictw oskarżycieli
 • Rejestr upoważnień do składania zawiadomień do organów ścigania
 • Rejestr upoważnień do wydawania decyzji i postanowień
 • Rejestr upoważnień do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
 • Ewidencja decyzji
 • Ewidencja działań w sprawach o wykroczenia (mandaty)  oraz środków oddziaływania wychowawczego
 • Ewidencja spraw skierowanych do organów ścigania
 • Karty wzorów podpisu
 • Repertorium spraw skierowanych do sądów
 • Rejestr przesyłek wpływających
 • Rejestr przesyłek wychodzących
 • Ewidencja dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
 • Ewidencja udostępniania dokumentacji w archiwum zakładowym
 • Książka kontroli
 • Ewidencja wyjść prywatnych w godzinach służbowych
 • Ewidencja delegacji służbowych
 • Ewidencja środków trwałych i nietrwałych
 • Rejestr skarg, wniosków i donosów
 • Rejestr kontroli
 • Rejestr postępowań polubownych
 • Repertorium Stałego Sądu Polubownego
 • Lista rzeczoznawców
 • Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 • Ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków

Prowadzenie powyższych rejestrów, repertoriów i ewidencji odbywa się z zachowaniem wymagań jakie nakładają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2016 r. poz. 922 ze zm.).

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy gromadzi dokumenty archiwalne zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1506  ze zm.).

Udostępnianie archiwów odbywa się na zasadach określonych w wyżej wymienionej ustawie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
Data utworzenia:2017-03-07
Data publikacji:2017-03-07
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Serlikowska
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Świtajski
Liczba odwiedzin:4727