Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wpływającą do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej korespondencję przyjmuje i rejestruje w dzienniku podawczym sekretariat, po czym przekazuje ją do odpowiednich komórek organizacyjnych.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.


Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W przypadku nie załatwienia sprawy w powyższych terminach Inspekcja Handlowa obowiązana jest zawiadomić zainteresowanego, podać przyczynę zwłoki i wskazać nowy termin załatwienia sprawy.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia brakujących dokumentów, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

SKARGI

Wpływające do Inspekcji Handlowej skargi załatwia się przede wszystkim w formie zmierzającej do polubownego załatwienia sporu. Kontrole zaś mogą być podejmowane, gdy z treści pisma wynika, iż naruszone zostały obowiązujące przepisy prawa w zakresie obrotu towarowego lub świadczenia usług o charakterze administracyjnym. Skargi i wnioski mogą być składane pisemnie, lub za pomocą telefaksu, ustnie do protokołu. Mogą być wnoszone także za pomocą poczty elektronicznej na adres email: bydgoszcz@wiih.com.pl lub adresy delegatur: torun@wiih.com.pl, wloclawek@wiih.com.pl. Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko wnoszącego, adres do korespondencji (poczty zwykłej lub elektronicznej) oraz zwięzłe i rzeczowe określenie problemu.
Oznacza to, że kierowana korespondencja powinna zawierać oprócz zgłaszanej sprawy także:
imię i nazwisko osoby od której pochodzi adres (kod pocztowy, miejscowość, ulicę i numer domu) tej osoby.

KONTROLE


Kontrole są postępowaniami administracyjnymi, przeprowadzanymi w celu zbadania występujących na rynku zagrożeń praw lub interesów konsumentów albo zagrożeń dla interesu gospodarczego państwa. Inspekcja Handlowa może wszcząć kontrolę, gdy z treści pisma wynika, iż naruszone zostały obowiązujące przepisy prawa w zakresie obrotu towarowego lub świadczenia usług o charakterze administracyjnym.


Ponadto kontrole wszczynane są:

  • na podstawie okresowych planów,
  • na wniosek Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Postępowanie kontrolne wszczyna i prowadzi inspektor na podstawie pisemnego upoważnienia imiennego wydanego przez Wojewódzkiego Inspektora, które to zobowiązany jest doręczyć kontrolowanemu lub jego przedstawicielowi. Inspektor okazuje również legitymację służbową.

POSTĘPOWANIE POLUBOWNE - POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW KONSUMENCKICH

Naruszenie przepisów prawa cywilnego, zawartych w kodeksie cywilnym lub innych aktach prawnych nie daje uprawnień Inspekcji Handlowej do wszczęcia postępowania administracyjnego. Po więcej informacji w tym zakresie zapraszamy na naszą stronę internetową do działu Postępowanie Polubowne .

STAŁY SĄD POLUBOWNY

Przy Kujawsko - Pomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej działa Stały Sąd Polubowny w Bydgoszczy.

Lista stałych arbitrów Stałego Sądu Polubownego przy Kujawsko – Pomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy

 

Luiza Chmielewska – Przewodnicząca Stałego Sądu Polubownego

 

Cisek Joanna – arbiter wyznaczony przez organizację pozarządową reprezentującą interesy konsumentów: Federację Konsumentów  - Oddział we Włocławku

Dębczyński Ryszard – arbiter wyznaczony przez organizację pozarządową reprezentującą interesy przedsiębiorców: Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku 

Drzewiecki Piotr – arbiter wyznaczony przez organizację pozarządową reprezentującą interesy przedsiębiorców: Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku

Duda Maria – arbiter wyznaczony przez organizację pozarządową reprezentującą interesy przedsiębiorców: Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku 

Handrysiak Piotr – arbiter wyznaczony przez organizację pozarządową reprezentującą interesy przedsiębiorców: Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Toruniu 

Kalinowska Agnieszka – arbiter wyznaczony przez organizację pozarządową reprezentującą interesy konsumentów: Federację Konsumentów - Oddział we Włocławku

Krajewski Marcin – arbiter wyznaczony przez organizację pozarządową reprezentującą interesy przedsiębiorców: Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku

Maciejewski  Zdzisław – arbiter wyznaczony przez organizację pozarządową reprezentującą interesy przedsiębiorców: Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku

Ostrowski Robert – arbiter wyznaczony przez organizację pozarządową reprezentującą interesy przedsiębiorców: Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku 

Posachowicz Karol - arbiter wyznaczony przez Prezydenta Miasta Torunia działającego na rzecz konsumentów

Kończak Bernard - arbiter wyznaczony przez organizację pozarządową reprezentującą interesy przedsiębiorców: Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Bydgoszczy

Sawicka Bożena - arbiter wyznaczony przez Prezydenta Miasta Torunia działającego na rzecz konsumentów

Wilińska Anna – arbiter wyznaczony przez organizację pozarządową reprezentującą interesy przedsiębiorców: Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku 

 

 

Konsument może powołać do składu orzekającego sądu polubownego stałego arbitra wyznaczonego przez organizację pozarządową reprezentującą interesy konsumentów albo na wniosek organizacji pozarządowej reprezentującej interesy konsumentów.

 

Przedsiębiorca może powołać do składu orzekającego sądu polubownego stałego arbitra wyznaczonego przez organizację pozarządową reprezentującą interesy przedsiębiorców albo na wniosek organizacji pozarządowej reprezentującej interesy przedsiębiorców.

Regulamin  Stałego Sądu Polubownego (.pdf)

Po więcej informacji w tym zakresie zapraszamy na naszą stronę internetową do działu Sąd Polubowny .

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
Data utworzenia:2017-03-07
Data publikacji:2017-03-07
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Serlikowska
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Świtajski
Liczba odwiedzin:8769

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-03-12 07:37:55Michał ŚwitajskiAktualizacjaSposób przyjmowania i załatwiania spraw
2018-11-19 20:12:24Michał ŚwitajskiAktualizacja Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
2017-09-29 10:30:52Michał ŚwitajskiDodano rejestr arbitrówSposób przyjmowania i załatwiania spraw